Privacy verklaring

Blom Buitenleven respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alles aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens hierna ook: de Beheerder: Blom Buitenleven v.o.f. gevestigd te Puntenburgerlaan 82, 3812CG, Amersfoort, Kvk nummer 89224655

 

De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Blom Buitenleven v.o.f.. Onder persoonsgegevens worden verstaan; alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

 

Doel van verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Het verwerken van uw bestellingen/opdrachten
 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • Het onderhouden van relatie met u

 

Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of laten wissen van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@blombuitenleven.nl
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending  van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt uw een mail naar het volgend adres: info@blombuitenleven.nl
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijn gegevens

De door beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Beheerder, info@blombuitenleven.nl

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds: 23-02-2023