Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Blom Buitenleven

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 | Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Blom Buitenleven zaak doende te Amersfoort (hierna te noemen “Blom Buitenleven”) aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door Blom Buitenleven van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.

1.2. | In het navolgende wordt verstaan onder Blom Buitenleven : Afnemer: iedere - rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen – die met Blom Buitenleven een overeenkomst aangaan of wil aangaan of wie Blom Buitenleven een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Blom Buitenleven en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3. | Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van Blom Buitenleven dit heeft ondertekend.

1.4. | Algemene voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze voorwaarden door Blom Buitenleven schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1. | Alle aanbiedingen door of vanwege Blom Buitenleven, daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde folders, catalogi, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend en binden Blom Buitenleven niet.

2.2. | Een door Blom Buitenleven gedane aanbieding, vervalt na een periode van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de aanbieding dan niet door afnemer is geaccepteerd. Blom Buitenleven heeft het recht om de termijn van de aanbieding te verlengen met een door haar te bepalen periode.

2.3. | Indien afnemer een opdracht intrekt, nadat deze door Blom Buitenleven reeds was bevestigd, dan heeft Blom Buitenleven het recht om de kosten voor begroten, plannen en dergelijke bij afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1. | Overeenkomsten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding in een door Blom Buitenleven ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door Blom Buitenleven uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

3.2. | Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de bevestiging van de overeenkomst door Blom Buitenleven of het moment dat door Blom Buitenleven uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

3.3. | Eventuele latere wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst zijn slechts geldig indien Blom Buitenleven deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door Blom Buitenleven hieraan uitvoering wordt gegeven.

3.4. | Mondelinge bestellingen door een afnemer gedaan zijn niet eerder bindend dan na schriftelijke bevestiging door afnemer en schriftelijke aanvaarding daarvan door Blom Buitenleven.

3.5. | Een samengestelde prijsopgave verplicht Blom Buitenleven niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. | De inhoud van folders, drukwerk, website, tekeningen, gegevens over maatvoering en gewicht en andere kenmerken van het product binden Blom Buitenleven niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.

3.7. | Blom Buitenleven behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

3.8. | De kleuren en afbeeldingen op de websites van Blom Buitenleven kunnen afwijken van de werkelijke kleur.

Artikel 4. Uitvoering

4.1. | Blom Buitenleven zal de overeenkomst met zorg uitvoeren, volgens de met afnemer overeengekomen procedures en daarbij de belangen van afnemer naar beste weten behartigen.

4.2. | Afnemer verstrekt alle gegevens die Blom Buitenleven nodig acht ter uitvoering van de overeenkomst.

4.3. | De montage van de gekochte producten wordt gedaan door eigen monteurs of vaste onderaannemers van Blom Buitenleven. In geval van een onderaannemer ontvangt afnemer de gegevens van die betreffende onderaannemer. Daarmee ontstaat een rechtstreekse overeenkomst tussen afnemer en de onderaannemer. De montage geschiedt volledig voor rekening en risico van de desbetreffende onderaannemer en deze is aansprakelijk voor alle risico’s die gelden bij de werkzaamheden en de schade die daaruit onverhoopt mocht ontstaan. Indien de montage uitgevoerd wordt door eigen monteurs is Blom Buitenleven aansprakelijk voor alle risico’s die gelden bij de werkzaamheden en de schade die daaruit onverhoopt mocht ontstaan. De facturatie van de materialen en de montage gebeurt door Blom Buitenleven of de desbetreffende onderaannemer.

4.4. | Alle producten die Blom Buitenleven verkoopt, zijn natuurlijke producten voor buitengebruik. Elk materiaal heeft bepaalde eigenschappen die horen bij de materiaalsoort. Deze eigenschappen staan uitgebreid omschreven op: www.blombuitenleven.nl/hout-eigenschappen. Deze producteigenschappen maken onverkort deel uit van de gesloten overeenkomst. Een klacht omtrent de eigenschappen van het materiaal zal door of namens Blom Buitenleven worden onderzocht en, indien terecht, opgelost.

4.5. | Blom Buitenleven gaat er te allen tijde vanuit dat de tuinafscheiding op een schoon en direct bruikbaar terrein kan worden geplaatst. Dit betekent dat er geen puin, wortels of ander belemmerend materiaal onder of boven de grond aanwezig mag zijn, waaronder ook vallen beplanting, oude afscheidingen, bebouwingen en kabels. Geregistreerde kabels dienen voor montage getraceerd te worden middels een KLIC-melding.. Andere kabels dient de bewoner zelf te markeren en/of te verplaatsen zodat deze de montage niet belemmeren. Afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor schade die tijdens montage ontstaat door belemmeringen onder of boven de grond.

4.6. | Bij werkzaamheden anders dan de gespecificeerde (montage)werkzaamheden in de offerte c.q. overeenkomst zal Blom Buitenleven kosten doorberekenen aan afnemer, op basis van de bij Blom Buitenleven geldende tarieven. Wanneer de monteur de bestelde producten om welke reden dan ook niet kan plaatsen door toedoen van afnemer, dan wordt afnemer de extra kosten voor de (reis)kosten van de monteur in rekening gebracht.

Artikel 5. Prijzen

5.1. | De door Blom Buitenleven genoemde prijzen zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen en/of dealerprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, materiaalprijzen en dergelijke.

5.2. | Indien, gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum der aanbieding en de datum van aflevering, één of meer van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd, wijzigen, is Blom Buitenleven gerechtigd tot verhoging van de prijs, tenzij enig wettelijk voorschrift zich hiertegen verzet. De eerder geoffreerde prijzen komen in dat geval direct te vervallen.

5.3. | Alle door of vanwege Blom Buitenleven genoemde prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5.4. | De kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door afnemer aangewezen, vallen buiten de verkoopprijs en komen geheel of gedeeltelijk, zulks ter bepaling door Blom Buitenleven, ten laste van afnemer.

 

Artikel 6. Betaling en zekerheidsstelling

6.1 | Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden op de overeengekomen wijze.

6.2 | Afnemer dient de aan Blom Buitenleven verschuldigde bedragen binnen 21 dagen na factuurdatum te voldoen op een door Blom Buitenleven aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen.

6.3 | Indien afnemer niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, is afnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en aan Blom Buitenleven over het openstaande bedrag vanaf vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening een rente van 1,5% per maand verschuldigd.

6.4 | Met betrekking tot afnemers, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van afnemer, zijnde 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,-.

6.5 | Blom Buitenleven behoudt zich het recht voor om voor de aflevering van de verkochte producten, of het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals betaling van de overeengekomen koopprijs te verlangen.

6.6 | Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij Blom Buitenleven te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf afnemer niet het recht diens betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6.7 | Indien afnemer kiest voor montage van de bestelde materialen, dan dienen de kosten van zowel de materialen als de montage direct tijdens oplevering bij de monteur te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 | Alle door Blom Buitenleven geleverde producten blijven eigendom van Blom Buitenleven totdat afnemer alle verplichtingen uit overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten.

7.2 | Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Blom Buitenleven dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Blom Buitenleven haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Blom Buitenleven zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

7.3 | Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Blom Buitenleven zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.4 | Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Blom Buitenleven. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

Artikel 8. Levering en risico

8.1 | Levering van verkochte producten vindt plaats vanaf het magazijn of bedrijf van Blom Buitenleven en vanaf dat moment gaat het risico over op afnemer ongeacht de feitelijke plaats van aflevering.

8.2 | Afnemer is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van afnemer.

8.3 | Indien afnemer de producten niet direct bij aflevering afkeurt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd.

8.4 | De levering vindt plaats op een in beginsel voor afnemer bereikbare plaats, gelegen direct naast de vrachtwagen.

8.5 | Blom Buitenleven heeft het recht om een vervangend (tenminste gelijkwaardig) artikel aan te bieden, indien het bestelde artikel tijdelijk uitverkocht is.

8.6 | Blom Buitenleven levert bestelde artikelen in één keer uit. Wanneer de levertijd per product verschilt, geldt de langste levertijd voor de gehele bestelling. Blom Buitenleven houdt evenwel het recht in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 9. Leveringstermijnen

9.1 | Een door Blom Buitenleven opgegeven afleveringstermijn is indicatief. Blom Buitenleven kan niet verplicht worden binnen de afleveringstermijn de aflevering uit voeren, maar zal door Blom Buitenleven zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.2 | Bij overschrijding van enige afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, maar heeft geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 10. Transport

10.1 | Het transport van de verkochte producten geschiedt steeds vanaf magazijn of bedrijf Blom Buitenleven, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 | Alle kosten van het transport komen voor rekening van afnemer.

10.3 | Indien afnemer zelf het transport verzorgt, zijn alle risico’s van welke aard dan ook volledig voor rekening en de verantwoordelijkheid van de afnemer, zodat Blom Buitenleven op generlei wijze gehouden is om enige schade aan de verkochte producten, ontstaan tijdens het transport door afnemer, te vergoeden.

10.4 | Indien het transport van verkochte producten wordt verzorgd door Blom Buitenleven, dan zijn de risico’s van welke aard dan ook en verantwoordelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport voor rekening en risico van Blom Buitenleven. Wordt het vervoer uitgevoerd door een externe vervoerder dan stelt Blom Buitenleven deze externe vervoerder aansprakelijk. Blom Buitenleven dient echter wel naar alle redelijkheid de tijd te krijgen om deze ontstane schade op te lossen of indien nodig opnieuw te leveren.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 | Alle eventuele rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten die door Blom Buitenleven aan afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Blom Buitenleven of diens toeleveranciers.

11.2 | De informatie en afbeeldingen die op de websites van Blom Buitenleven staan, mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij er schriftelijke toestemming is aan Blom Buitenleven v.o.f. Deze toestemming is aan te vragen via Sven@blombuitenleven.nl t.a.v. S.J. Blom.

 

Artikel 12. Persoonlijke gegevens

12.1 | De persoonlijke gegevens van afnemer worden opgenomen in het klantenbestand van Blom Buitenleven, beheerd door Blom Buitenleven v.o.f., Puntenburgerlaan 82, 3812CG in Amersfoort. Blom Buitenleven gebruikt deze gegevens voor de bezorging van bestellingen, het controleren van betalingen en het beheren van de klantrelatie, waaronder ook gerichte marketingactiviteiten van Blom Buitenleven. Blom Buitenleven houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 13. Klachten en garantie

13.1 | Blom Buitenleven verstrekt nimmer meer garantie dan de garantie die zij heeft verkregen van haar fabrikant/toeleverancier. De door Blom Buitenleven aan afnemer verstrekte garantie betreft een fabrieksgarantie. Deze verschilt per product Blom Buitenleven op eerste verzoek de garantietermijnen per product mededelen.

13.2 | De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum.

13.3 | Indien Blom Buitenleven de garantieverplichting van de fabrikant/toeleverancier nakomt, is Blom Buitenleven vrij in de keuze de betreffende gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van het product of onderdelen hiervan of de fabrikant/toeleverancier in staat te stellen de garantie te verlenen.

13.4 | Afnemer dient klachten ter zake van geleverde producten door Blom Buitenleven schriftelijk aan Blom Buitenleven mede te delen binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.

13.5 | Klachten geven afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

13.6 | Ieder vorderingsrecht vervalt indien: - afnemer dan wel een derde, zelf wijzigingen aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten; - het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of de gebruiksaanwijzing; op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;

  • het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd;
  • het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Blom Buitenleven redelijkerwijs niet was te verwachten;
  • afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent binnen redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen;
  • afnemer niet kan aantonen dat het product bij Blom Buitenleven is gekocht;
  • het product inmiddels is verwerkt.

 

13.7 | Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

13.8 | Indien blijkt dat voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van afnemer, ook tijdens de garantieperiode.

 

Artikel 14. Tekortkoming, ontbinding door Blom Buitenleven

14.1 | Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan Blom Buitenleven niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

14.2 | Als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijk gesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, in gebreke blijven van een vervoerder en iedere andere omstandigheden die Blom Buitenleven redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft.

14.3 | Blom Buitenleven heeft het recht op opschorting dan wel ontbinding in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op afnemer de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.

14.4 | Indien afnemer niet of niet volledig één of meer verplichtingen nakomt, heeft Blom Buitenleven het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de overeenkomst op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

 

Artikel 15. Ontbinding door afnemer

15.1 | Indien afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 | Blom Buitenleven is niet aansprakelijk voor door afnemer of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is opzet of grove schuld.

16.2 | Indien Blom Buitenleven uit hoofde van het vorige lid aansprakelijk kan worden gehouden is deze aansprakelijkheid van Blom Buitenleven beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering van Blom Buitenleven voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Blom Buitenleven beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) met een maximum van € 10.000,--.

16.3 | Indien afnemer zijn schadevordering heeft gecedeerd aan een verzekeringsmaatschappij, dan blijft afnemer niettemin verplicht de BTW aan Blom Buitenleven te voldoen, over het door de verzekeringsmaatschappij aan Blom Buitenleven verschuldigde bedrag.

16.4 | Afnemer vrijwaart Blom Buitenleven voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

16.5 | In geval van montage door een onderaannemer van Blom Buitenleven is uitsluitend deze onderaannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en kan Blom Buitenleven door afnemer niet op een gebrek in de montage worden aangesproken. In algemene zin geldt bovendien dat Blom Buitenleven ofwel de onderaannemer niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk zijn voor de kwaliteit of toestand van de ondergrond of andere (bouw)werken waarop dan wel waartegen gebouwd of gemonteerd wordt.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1 | Op de onderhavige voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en andere verbintenissen van Blom Buitenleven hoe ook genaamd, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.

17.2 | Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting berecht worden door de bevoegde rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van Blom Buitenleven, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Daarnaast heeft Blom Buitenleven het recht om een procedure aanhangig te maken bij de rechtbank die volgens de wet bevoegd is.

 

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1 | De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

18.2 | Nietigheid of vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft niet nietigheid of vernietiging van alle delen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld op in juni 2023